Trainingsreglement

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk voor leden van Tennis Vereniging Wolfsbosch.

Artikel 2.
De tennislessen bij Tennis Vereniging Wolfsbosch worden verzorgd door Tennisschool Sport Events. De zomercursus begint eind maart en de wintercursus begint in oktober en beide cursussen omvatten 17 lesweken.

Artikel 3.
Inschrijvingen zijn mogelijk tot ongeveer 5 weken voor start van het seizoen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van de trainer en er naar het oordeel van Tennisschool Sport Events en de TC van Tennis Vereniging Wolfsbosch, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is.

Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.

Artikel 4.
Een lesuur duurt 25, 40, 50 of 75 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB mag de trainer de resterende 5, 10 of 15 minuten gebruiken om ouders te spreken, wat te eten of een sanitaire stop te maken.

 Artikel 5.
De lessen worden gegeven op, in overleg met de TC van Wolfsbosch, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen en Open toernooien. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld met daarin opgenomen alle data waarop er geen les zal worden gegeven. Na indeling kunt u in Yourtennis op uw persoonlijke pagina de definitieve lesdata terugvinden.

Artikel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de cursus van 17 weken en machtigt hij/zij zijn/haar ouder/verzorger tevens Tennisschool Sport Events middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren. Het lesgeld wordt in drie gelijke termijnen afgeschreven. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail met als bijlage een incasso machtiging. Deze machtiging dient eenmalig ingevuld, ondertekend en geretourneerd te worden. U kunt dit ook digitaal doen in Yourtennis.

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 7.
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden de eerste twee uitvallessen ingehaald. Uitvallessen worden op het einde van de lesperiode (na iedere periode van 17 lesweken) voor de start van een nieuwe lesperiode ingehaald. Lessen die niet meer kunnen worden ingehaald voor de start van de nieuwe lesperiode
komen te vervallen. Over deze vervallen lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie of
2. op een, in overleg met de TC van Tennis Vereniging Wolfsbosch te bepalen, tijdstip worden ingehaald.

Artikel 9.
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 10.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de trainer.

Artikel 11.
De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

Artikel 12.
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Tennisschool Sport Events, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen. Tennisschool Sport Events zal dit melden bij de TC van Tennis Vereniging Wolfsbosch.

KWALITEIT

Artikel 13.
Tennisschool Sport Events zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 14.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 15.
Tennisschool Sport Events zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Tennisschool Sport Events dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door Tennisschool Sport Events. De tussentijdse wijzigingen zullen worden voorgelegd en/of medegedeeld aan de TC van Tennis Vereniging Wolfsbosch.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16.
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Tennisschool Sport Events en Tennis Vereniging Wolfsbosch zullen hier verder geen rol in spelen.

Artikel 18.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Tennisvereniging Wolfsbosch en Tennisschool Sport Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 19.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de trainingscoördinator Robin van Meer, tel. 06-15181425, e-mail: training@wolfsbosch.nl

Artikel 20.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement.

Artikel 21.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Sport Events, na overleg met de TC van Tennis Vereniging Wolfsbosch.

We kennen op Wolfsbosch een gedragsprotocol Trainingen

                                                  

Sponsoren

 • Drijvers
 • Schuurmans & Rombauts
 • van Helvoort Sport
 • Jan Hamers
 • SUEZ
 • Fysiotherapie Kapellaan
 • Van Woesik Elektro
 • Wakker Architecten
 • Gevers
 • ProCureOn
 • Loopschool Wim Akkermans

Realisatie: verenigingenweb